Denní informace
Dnes je 20.07 2019
Svátek slaví Čeněk, zítra Ilja

aktuality

Anenské slavnosti v Bohuslavicích

Více informací
Úřední deska

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Zákaz vstupu do honitby Albertovec-část bažantnice

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 27/2019

Více informací

Zahájení zkušebního provozu Sběrného dvora 12.7.2017 od 14 hodin

Otevírací doba: středa 14-18 hodin; sobota 8-12 hodin.

Dne 12.7.2017 bude zahájen zkušební provoz Sběrného dvora na ulici Opavská / areál Služeb /.

Provozní doba sběrného dvora v rámci zkušebního provozu bude každou středu od 14:00  do 18.00 hod  a  každou sobotu od 08:00 do 12:00, pokud nebude oznámeno obcí jinak.

Vjezd do areálu dvora je možný pouze z ulice Opavská / brána z ulice Louky bude zavřená /.

Žádáme občany o dodržování otevírací doby a respektování pokynů obsluhy.

V dalším textu je uveden seznam odebíraných odpadů a další provozně-technické informace. Žádáme Vás o jejich prostudování. 

 

Seznam odebíraných odpadů:

·         odpady kategorie O (obyčejný) -  velkoobjemový odpad (nábytek, koberce), sklo (zejména velké tabule, které se nevejdou do zvonových kontejnerů na sběrných místech),  papír  a kartón, nápojové kartony (tetrapack), PVC (zejména podlahové krytiny a velké části, které se nevejdou do plastových pytlů),  pneumatiky,

·         odpady kategorie O (obyčejný) – kovy a barevné kovy (např. čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a dalších nápojů např.  limonád, energetických nápojů, vyřazená kola a jiný kovový odpad). Kovy a barevné kovy se odevzdávají bez nároku na úhradu za odevzdané váhové množství)

·         odpady kategorie N – nebezpečný (oleje, rozpouštědla - ředidla, staré barvy, plechovky od barev, akubaterie)

·         elektroodpad - veškeré vyřazené domácí el. spotřebiče občanů (lednice, mrazáky, pračky, el. pece, PC, kopírky, tiskárny, TV, monitory, a vyčleněné typy světelných zdrojů (kompaktní a lineární zářivky, výbojky a LED osvětlovací zdroje, zářivkové trubice). Červený kontejner na drobný elektroodpad je umístěn na sběrném místě před budovou sběrného dvora vedle vjezdové brány z ul. Opavská. Použité zářivky a lineární svítidla a monočlánky mohou občané  odevzdat, stejně jako v minulosti,  přímo i na obecním úřadě.

 

Mimo Sběrný dvůr budou v obci ponechána v období zkušebního provozu sběrného dvora sběrná místa pro dočasné skladování odpadu kategorie „O“ (skla, papíru, textilií a oděvů).

Systém třídění plastů zůstává stejný, tzn. plasty z domácností se třídí do plastových pytlů, které občané vystavují před svými nemovitostmi vždy poslední lichou středu v měsíci / dle rozpisu svozové společnosti/. V rámci tohoto třídění plastů je i nadále možné do těchto pytlů ukládat polystyren z běžné potřeby domácností / zejména obaly elektrospotřebičů/.   

 

    Provoz Sběrného dvora bude zabezpečovaný jedním zaměstnancem obce.

Provozní doba sběrného dvora v rámci zkušebního provozu bude vždy ve  středy od 14:00  do 18.00 hod  a soboty od 08:00 do 12:00, pokud nebude oznámeno obcí jinak.

Vjezd/ výjezd dopravních prostředků občanů do/z prostoru Sběrného dvora je přes dálkově ovládanou bránu z ulice Opavská. V areálu platí max. povolená rychlost 10 km/hod. Občané jsou povinní se při pohybu na sběrném dvoře řídit pokyny provozovatele (zaměstnance obce).

 

     S otevřením Sběrného dvora souvisejí i níže uvedené informace:

·         Občané budou muset prokazovat svou totožnost při odevzdávání odpadů občanským průkazem (ověření trvalého bydliště občanů). Občanu obce Kobeřice, který se neprokáže občanským průkazem, rovněž tak občanu jiné obce, nebude odpad odebrán.

·         Sběrný dvůr nebude sloužit pro sběr a odkládání odpadů od občanů obce, produkovaných při jejich výdělečné činnosti (OSVČ nebo jiné podnikatelské subjekty). Jedná se např. o odpady polystyrenu při zateplování staveb, plastové obaly od barev a nátěrových hmot, pneumatiky od autoopraven v obci, apod.).

·         Veškerý stavební odpad produkovaný při opravách staveb občanů Kobeřic nebude na sběrném dvoře odebírán a skladován. Tento odpad mohou občané odvézt a uskladnit na vlastní náklady v povrchovém dole společnosti Gypstrend ( hlína, stavební suť) nebo na skládce EKO-Chlebičov (lepenky, dřevo napuštěné barvami, střešní krytiny apod).

·         Biologický odpad nebude na sběrném dvoře odebírán. Nadále bude odebírán občanům na uložišti na konci ulice Olšina dolní ve středu od 17.00 do 18.00 hod a sobotu od 9.00 do 12.00 hod, pokud nebude obcí oznámeno jinak.