Denní informace
Dnes je 23.07 2019
Svátek slaví Magdaléna, zítra Libor

aktuality

Uzavření polní cesty pro průjezd Strmá - Padělky

Více informací
Úřední deska

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Zákaz vstupu do honitby Albertovec-část bažantnice

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 27/2019

Více informací

Černá skládka

Černá skládka - za kapli sv. Antonína. Za založení černé skládky hrozí pokuta.

Zákon 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech

PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB

Hlava II

§ 69

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem,

b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) převezme odpad do svého vlastnictví,

b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,

c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.

 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

(5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává obecní úřad, přestupky podle odstavce 3 projednává inspekce.

 

§ 70

Pokuta uložená obecním úřadem je příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti.