Denní informace
Dnes je 24.04 2019
Svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří

aktuality

Benefiční koncert

Více informací
Úřední deska

Výzva k vyzvednutí zásilky

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 15/2019

Více informací

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název
Obec Kobeřice

2. Důvod a způsob založení

 

Obec (podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.

Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

3. Organizační struktura
Organizační struktura
 
 4. Kontaktní spojení
Kontakty

 
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Kobeřice
Slezská 195/53
747 27  Kobeřice
  
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Kobeřice
Slezská 195/53
747 27  Kobeřice

4.3 Úřední hodiny
Úřední dny pracovišť obecního úřadu
Pondělí  7:30 - 17:00 hodin
Středa   7:30 - 17:00 hodin
 
4.4 Telefonní čísla
Spojovatelka: 553 777 201, 553 657 201
Další telefonní čísla
 
4.5 Čísla faxu
553 657 711
 
4.6 Adresa internetové stránky
http://www.koberice.cz/ 
  
4.7 Adresa e-podatelny
urad@koberice.cz 
 
 
4.8 Ostatní elektronické adresy
Elektronické emailové adresy pracovníků OÚ
 
5. Případné platby možno poukázat
Česká spořitelna a.s., č. u. 1851855319/0800
 
6. IČ
00300241
 
7. DIČ
CZ00300241

8. Dokumenty
Formuláře
Obecně závazné vyhlášky

8.1 Seznam hlavních dokumentů
Agendy uřadu
Úřední deska
 
8.2 Rozpočet
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015

Čerpání rozpočtu ke dni 31.8.2011
Plnění rozpočtu ke dni 30.4.2012

9. Žádosti o informace

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

  • na úřední desce - obecně závazné vyhlášky, rozpočet města, hospodaření města
  • ve vlastním informačním zpravodaji - informace
  • v denním tisku a sdělovacích prostředcích:- tiskové zprávy
  • v lokální televizi – reportáže, informace
  • Jednotlivé pracoviště OÚ - tiskopisy a formuláře
10. Příjem žádostí a dalších podání
  1. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí pracovníci i ostatní pracovníci v rámci své pracovní náplně. Ústně poskytnuté informace se neevidují
  2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně (§ 13 odst., 2 zákona)
  3. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s ust. § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně (sekretariátu) obecního úřadu a na jednotlivých pracovištích OÚ.
  4. Není-li dále stanoveno jinak, vyřizuje žádost o poskytnutí informace dané pracoviště příslušné podle úseku samosprávy a státní správy, ke kterému je informace požadována, podle organizační struktury OÚ. Pracoviště, které přijalo žádost o poskytnutí informace a není příslušné k jejímu vyřízení, postoupí žádost neprodleně příslušnému pracovišti
Jaký bude postup povinného subjektu

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o     odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
        1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
        2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
t
en, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání
         
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí
vydal nebo měl vydat.
Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání
povinným subjektem.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na  přezkoumání
takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
1.  který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
2.  kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3.  kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
4.  který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.


Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno. 

12. Formuláře
Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).


zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

15. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Kamil Nečas
email: kamil.necas@hlucinsko-zapad.cz
Tel.: 777 093 685