Denní informace
Dnes je 22.08 2019
Svátek slaví Johana, zítra Bohuslav

aktuality

Pozvánka na nohejbalový turnaj

Více informací
Úřední deska

Výzva k vyzvednutí zásilky

Více informací
Místní rozhlas

hlášení 9.8.

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 30/2019

Více informací

Vyhláška č.2/2010

OBEC  Kobeřice

 


 

Obecně závazná vyhláška
obce Kobeřice  č. 2/2010

 


  o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti  tupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních    zábav a    diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku


Zastupitelstvo obce Kobeřice se na svém zasedání dne 25. 3. 2010 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b),  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

 
 

Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních  zábav a diskoték, lze provozovat pouze v době od 12,00 hodin do 2,00 hodin ranních, v období od 1.6. do 30.9. od 8,00 hodin do 4,00 hodin ranních.
Podniky kulturní jako je „ODPUST,  DEN  OBCE,  KOBERTJAM,   HASIĆSKÁ SLAVNOST“  lze provozovat v době od  8,00 hodin do 4,00 hodin ranních.

Podniky  sportovní, jako je „SPORTOVNÍ SLAVNOST“  lze provozovat od  8,00 hodin  
do 4,00  hodin  ranních. 

Čl. 2

Oznamovací povinnost

 

Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 5  dnů před jeho konáním Obecnímu úřadu v Kobeřicích:

       a)   jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště,    
       je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba,
       název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,


        b)   označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně
        údaje  o jeho počátku a ukončení,
        c)   předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
       
        d)  počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
       
        e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné         
        moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

 f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik
        konat
      
        g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li                
        o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
      
        h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání   
        akce

        z) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti     
        požární ochrany2),

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 


……………. ………………                                           .......................................
       Ing. Petr K r a u t                                                           Hubert J a š e k
             starosta obce                                                         místostarosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 3. 2010
Sejmuto z úřední desky dne: