Denní informace
Dnes je 23.02 2018
Svátek slaví Svatopluk, zítra Matěj

aktuality

Pozvánka na velikonoční jarmark - Linhartovy

Více informací
Úřední deska

Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí k datu 1. 2. 2018

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 9/2018

Více informací

Kanalizace a čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Řešení kanalizace

V rámci projektu bude realizovaná výstavba jednotné kanalizace. V průběhu trasy je počítáno s hloubkou výkopových prací do 4 m pod povrchem terénu.
Celková délka navržené kanalizace činí 3404 m, z toho kmenová stoka bude délky cca 2027 m.
Na trase kanalizace jsou pro možnost revize a čištění navrženy betonové prefabrikované šachny o průměru 1000 mm. Celkový počet šachet bude 82 ks. Dalších 8 ks šachet bude o průměru 1200 mm.
Na trase kanalizace je navrženo 5 ks spadišť s průměrem 1000 mm. Za účelem odlehčení dešťových vod je na trase kanalizace navrženo 7 ks odlehčovacích komor.

Odpadní vody budou na ČOV přiváděny jednotnou kanalizací. Splašky budou ředěny balastními a děšťovými vodami. Předpokládanému proměnnému zatížení ČOV, jak hydraulickému, tak i látkovému je přizpůsobena skladba ČOV.
Současně je počítáno s postupným nárustem zatížení ČOV. Technologická linka je proto řešena jako zdvojena s tím, že je možné zprovoznění druhé biologické linky až po připojení dostatečného počtu obyvatel.


Čístirna odpadních vod

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická pracující jako nízkozátěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu a jeho uskladněním v kalojemech. Snížení koncentrace dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno denitrifikací.
Uspořádání ČOV minimalizuje produkci přebytečného kalu, který může být z ČOV odstraňován v delších časových intervalech. Kal bude mít i přímé využití v zemědělství.

Dispoziční řešení

Sdružený provozní objekt ČOV je dispozičně řešen jako soustava 4 kruhových nádrží pro biologické čištění odpadních vod a provozní budovy. Biologické čištění se skládá ze dvou samostatných kruhových aktivačních nádrží s vestavěnými dosazovacími nádržemi. Pro uskladnění kalu jsou navrženy 2 kruhové kalojemy.
Dvoupodlažní provozní budova je umístěna mezi nádržemi pro biologické čištění a kalojemy. V suterému provozní budvy je umístěna fekální jímka s čerpadlem. V přízemí objektu je místnost kontejnorů, dmychárna s čerpací stanicí vratného kalu, místnost pro přípravu flokulantů a vnitřní schodiště. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna rozvodna, místnost hrubého čištění a odvodnění kalu, spjovací chodba, velín ČOV a sociální zařízení.

Finanční zabezpečení

Celkové vysoutěžené náklady na samotnou stavbu činí 105,922.258,- Kč vč DPH.
Z toho obec Kobeřice na základě žádosti obdrží v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí na základě rozhodnutí č.09047271-SFŽP dotaci ve výši 90%.
Ostatní prostředky bude obec financovat ze svých prostředků a z prostředků úvěru.

-MP-