Denní informace
Dnes je 16.12 2018
Svátek slaví Radana, zítra Albína

aktuality

MUDr. Běrský oznamuje

Více informací
Úřední deska

Schválený rozpočet na rok 2019

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 51/2018

Více informací

2010-09 Opatření obecné povahy o vydání ÚP obce Kobeřice

Pořadové číslo 2010009.
změna ÚP obce Kobeřice

Obec Kobeřice

 

Č.j.:    Gar/1/2010         V Kobeřicích dne 27. 01. 2010

- opatření obecné povahy o vydání územního plánu Kobeřice -

 

Územní plán obce Kobeřice - změna č. 5

Zastupitelstvo obce Kobeřice příslušné podle § 6 odstavce 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odstavce 4 a § 55 odstavce 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odstavce 4 stavebního zákona 

vydává

Územní plán obce Kobeřice – změna č. 5


Územní plán obce Kobeřice byl schválený usnesením zastupitelstva obce Kobeřice č.20 dne 18.12.1997, změněný změnou č. 1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva obce č.24 dne 23.05.2002, změněný změnou č.2 tohoto územního plánu, schválenou usnesením zastupitelstva obce č. 24/9dne 26.02.2004, jeho závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou č. 2 ze dne 26.02.2004. Změna č. 3 a změna č. 4 byly vydány 17.03.2008 formou opatření obecné povahy. Ode dne účinnosti změny č. 3 a změny č. 4, tj. od 04.04.2008 se v měněných částech nepoužívá a ode dne účinnosti změny č. 5 se v měněných částech nepoužije výše uvedená obecně závazná vyhláška.

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:
Navrhuje se rozšíření plochy bydlení o plochu označenou ve výkresu jako ZM 5/1, plocha č. 49.


1. Textová část územního plánu
viz příloha č. 1:    I.  Územní plán obce Kobeřice– změna č. 5
 I.A – Textová část změny č. 5, str. 3 – 4

2. Grafická část územního plánu
viz příloha č. 1: :    I. Územní plán obce Kobeřice – změna č. 5
I.B – Grafická část změny č. 5
Výkres č.B.1:      Komplexní urbanistický návrh, regulace zástavby a návrh 
                 dopravy,  1:2000
Výkres č.B.2.1:   Komplexní urbanistický návrh a návrh dopravy,  1:5000
Výkres č.B.2.2:   Návrh zónace, 1:5000
Výkres č.B.3.1:   Návrh technického vybavení - vodní hospodářství, 1 : 2000
Výkres č.B.3.2:   Návrh technického vybavení - energetika, spoje, 1 : 2000
Výkres č. B.4:     Návrh technického vybavení - vodní hospodářství,
                            energetika a  spoje, 1 : 5000

 


Odůvodnění

1. Textová část odůvodnění

a) Postup při pořízení změny č. 5 územního plánu
O pořízení změny č. 5 územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Kobeřice dne 27. 09. 2006 č.usn. 71/26). Změna územního plánu byla pořizována na návrh občana obce, byla vyvolána jeho výhradní potřebou a je pořízena na jeho náklady. Jedná se o rozšíření zastavitelné plochy individuálního bydlení o část parcely č.593/18, celková výměra 0,0713 ha, druh pozemku orná půda, BPEJ 51410, II. třída ochrany zemědělské půdy. Upravený návrh zadání pro zpracování změny č.5 byl schválen Zastupitelstvem obce Kobeřice dne 19.03.2009 pod bodem usnesení č. 51/16.
Zadání: Projednání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu obce Kobeřice bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 30.10.2008 č.j. MUKR 21444/2008 dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu a veřejnosti.  K zajištění účinnosti projednání a k možnosti seznámit se s návrhem zadání změny č. 5 územního plánu obce Kobeřice byl návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí od 10.11.2008 do 10.12.2008 na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Kravařích a na Obecním úřadu v Kobeřicích. Do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu, ve stejné lhůtě mohly uplatnit své podněty i sousední obce.
Upravený návrh zadání pro zpracování změny č.5 byl schválen Zastupitelstvem obce Kobeřice dne 19.03.2009 pod bodem usnesení č. 51/16.
Návrh: Na základě schváleného zadání bylo pořízeno zpracování návrhu územního plánu obce Kobeřice – změna č. 5.  Zhotovitelem byla firma Ing.arch.Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, Ostrava, ČKA  00 523, zodpovědný projektant Ing.arch. Helga Kozelská – Bencúrová, ČKA 02 604.
Pořizovatel oznámil nejméně 15 dnů předem jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Kobeřice a sousedním obcím konání společného jednání o návrhu změny č. 5 územního plánu na dne 22.07.2009 v 15.00 hodin na Městském úřadu v Kravařích, odboru výstavby a územního plánování. Pořizovatel zároveň vyzval dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání, tj. do 21.08.2009. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu 30 dnů bylo umožněno uvedeným orgánům nahlížet do územního plánu, a to na Městském úřadu v Kravařích a na Obecním úřadu v Kobeřicích. Dotčené orgány byly upozorněny, že doloží-li nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů a že k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Společného jednání o návrhu územního plánu obce Kobeřice – změna č. 5 se nezúčastnily žádné dotčené orgány ani sousední obce, rovněž nebylo využito prodloužení lhůty k uplatnění stanovisek. Dotčené orgány využily možnosti nahlížení do územního plánu ve lhůtě uvedené oznámením o společném jednání, v místech k tomu určených. Z jejich stanovisek nevyplynul žádný rozpor mezi orgány podle stavebního zákona a dotčenými orgány, ani mezi dotčenými orgány navzájem. Stanoviska dotčených orgánů byla s návrhem územního plánu souhlasná, změny se nedotýkají jejich zájmů.
Před řízením o vydání územního plánu posoudil jeho návrh Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Stanoviskem č.j. MSK 156229/2009 ze dne 01.10.2009 nebyly shledány žádné nedostatky. O posouzeném návrhu se konalo dne 30.11.2009 veřejné projednání. Návrh územního plánu  zpracovaný jako návrh opatření obecné povahy byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě ode dne 29.10.2009 do dne 30.11.2009. Nejpozději při veřejném projednání mohli podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené orgány mohly uplatnit na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. Výsledky projednání jsou vyhodnoceny dle § 53 stavebního zákona a jsou obsahem odůvodnění vypracovaného pořizovatelem.
Návrh územního plánu byl přezkoumán z hlediska veřejných zájmů; závěrem průběhu řízení bylo zjištění, že územní plán není v rozporu se zákonem a jeho prováděcími právními předpisy a je v souladu s politikou územního rozvoje, a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a lze tedy předložit Zastupitelstvu obce Kobeřice návrh na vydání změny č. 5 územního plánu obce s jeho odůvodněním. 

b) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou  krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Projednávaná dokumentace byla posouzena s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, schválenou dne 20. 7. 2009 vládou České republiky pod číslem usnesení 929:
Obec Kobeřice není součástí žádných rozvojových os ani rozvojových oblastí, není součástí žádných specifických oblastí,  žádného typu koridoru a plochy dopravní infrastruktury, koridorů a ploch technické infrastruktury. Pro obce Kobeřice nejsou stanoveny žádné úkoly ukládající řešení problémů, které mají nadmístní charakter, ale nesplňují požadavky pro rozvojové oblasti, rozvojové osy  a specifické oblasti vymezené na celostátní úrovni.
Projednávaná dokumentace byla posouzena s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:
Nadřazenou územně plánovací dokumentací obce Kobeřice je Územní plán velkého územního celku okresu Opava (schválen usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje  dne 6.3.2003).
Do doby vydání Zásad územního rozvoje se považují za závaznou část územního plánu velkého územního celku rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních systémů ekologické stability, limity využití území nadmístního významu a plochy pro veřejně prospěšné stavby obsažené ve schváleném Územním plánu velkého územního celku okresu Opava (ÚP VÚC). Ostatní části řešení pozbyly platnosti dnem nabytí účinnosti nového stavebního zákona, tj. 1.1.2007 ( § 187 odstavec 7 stavebního zákona).
Územní plán velkého územního celku okresu Opava byl posouzen v částech, které nepozbyly platnosti k 1.1.2007. 
Respektování Politiky územního rozvoje ve změně č. 5 územního plánu obce Kobeřice z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a soulad předložené dokumentace z hlediska koordinace se záměry nadmístního významu dle platné části ÚPN VÚC okresu Opava potvrdil Krajský úřad MSK ve svém stanovisku vydaném dne 01.10.2009.

c) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Změnou č. 5 se základní urbanistická koncepce obce v platném územním plánu nemění, změna je řešena v souladu s požadavkem ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území.
Navrhovaná plocha pro rozšíření individuálního bydlení venkovské zástavby byla prověřena dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem vyhodnocení, provedeného krajským úřadem, chránícím ve své působnosti veřejné zájmy, je konstatování, že tyto nebudou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny.  Rovněž zájmy, chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, byly krajským úřadem posouzeny. Předložený návrh změny územního plánu předpokládá zábor 0,0713 ha zemědělské půdy pro individuální bydlení. Krajský úřad posoudil danou lokalitu z hlediska zásad ochrany zemědělské půdy stanovených § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s postupy § 5 zákona nemá k předloženému návrhu změny územního plánu námitek.
Projednávaná dokumentace je s cílí a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu nezastavěného území v souladu.

d) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Změna č. 5 územního plánu obce Kobeřice byla zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. a navazujícími prováděcímu vyhláškami (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.). Zastavěné území se Změnou č. 5 územního plánu nemění. Stávající průběh hranice odpovídá aktualizaci jejího průběhu ve Změně č. 4 územního plánu. V návrhu změny č. 5 je zachována struktura schváleného a platného územního plánu obce, členění již akceptuje přílohu č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

e) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem  řešení rozporů
Projednávaná dokumentace byla posouzena s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Výsledky projednání si nevyžádaly řešení rozporů.
V první fázi projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce Kobeřice, kterým bylo společné jednání o návrhu, konané dne 22.07.2009, byla uplatněna stanoviska nebo koordinovaná stanoviska, jež si nevyžádala řešení rozporů. Nedošlo k rozporu mezi orgány podle stavebního zákona a dotčenými orgány nebo mezi dotčenými orgány navzájem. Rada obcí nebyla v období od od 22.07.2009 do 21.85.2009 zřízena, proto není součástí dokladů její vyjádření.
Ve stanovené lhůtě 30 dnů od společného jednání o návrhu byla uplatněna tato souhlasná stanoviska a připomínky:
Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, č.j. 5268/580/09,51173/ENV;000383/A-10, 19.08.2009
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Opava, č.j.: 2394/2009/KM, 16.07.2009
ČR – MO, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, č.j.: 19784/2009-1383-ÚP-OL, 09.07.2009
Krajská hygienická stanice MSK, č.j.: HOK/OP-11/215.1.1/09-048, 20.07.2009
Krajský úřad MSK Ostrava, koordinované stanovisko, č.j.: MSK 1174181/2009, 18.08.2009
Ve třetí fázi řízení o územním plánu ode dne 29.10.2009 do dne 30.11.2009, s veřejným projednáním dne 30.11.2009 byly uplatněny připomínky dotčených orgánů, námitky ani stanoviska k námitkám a připomínkám podány nebyly, k řešení rozporů nebylo nutno přistoupit.
V průběhu projednání k řízení o návrhu územního plánu obce Kobeřice byla uplatněna souhlasná vyjádření těchto orgánů:
Ministerstvo zemědělství ČR ,Pozemkový úřad v Opavě, č.j.: 53975/2009/KM, 09.11.2009
Obvodní báňský úřad v Ostravě, zn.: 8697/2009-460/INg.Tk/Ca, 11.11.2009
Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, ÚP Opava, Č.j.: HOK/OP-11/215.1.1/09-068, 05.11.2009
Projednávaná dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. Rozpory nenastaly.

f) Vyhodnocení splnění zadání:
Požadavky pro zpracování změny č. 5 územního plánu, stanovené ve schváleném zadání byly splněny.
g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Změny provedené v plochách navržených pro bydlení jsou v souladu s požadavky zadání.
Vzhledem k rozsahu a charakteru změny č. 5 územního plánu jsou negativní vlivy na základní složky životního prostředí – ovzduší, půdu, vodní toky a plochy a vodní režim – zanedbatelné.

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, neboť dotčený orgán ve svých stanoviscích neuplatnil požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

i) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo uplatněno, neboť součástí projednávané dokumentace není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

j) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Změny v záborech pozemků vyvolané změnou č. 5  územního plánu:
Vyhodnocení záboru půdy je zpracováno podle zákona č. 231/1999 Sb., o ochraně ZPF, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, a Metodického pokynu MŽP ČR (č.j. OOLP/1076/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Podklady: údaje o druzích pozemků z podkladu Katastru nemovitostí- červen 2009.
Změnou č. 5 se do vyhodnocení záboru půdy doplňuje 1 plocha ZM5/1 (plocha č. 49). Jedná se o rozšíření plochy 59-IV určené pro bydlení individuální, jejíž zábor byl obsažen ve schváleném vyhodnocení záboru půdy. Zábor půdy se zvyšuje celkem o 0,0713 ha orné půdy. Plocha navazuje na stávající zástavbu.
Změna druhu pozemku:
Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch:
označení změny, funkce  celková výměra půdy (ha) z toho pozemky zemědělské orná půda z celkového odnětí zemědělských pozemků
ZM5/1 0,0713 0,03 0,0713

Předpokládané odnětí půdy podle funkčních ho členění ploch
Katastrální území  označení změny, funkce odnětí zemědělských
pozemků (ha)   druh pozemku kód BPEJ  
třída ochrany odvodnění (ha)
Kobeřice 5/1 IV 0,0713 orná půda 5.14.10 II -


k) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Důvody pro rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení:
Změna územního plánu byla pořizována na návrh občana obce, byla vyvolána jeho výhradní potřebou a je pořízena na jeho náklady. Jedná se o rozšíření zastavitelné plochy individuálního bydlení o část parcely č.593/18 ve vlastnictví navrhovatele, celková výměra 0,0713 ha, za účelem vybudování technického příslušenství k rodinnému domu.
Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Zastavěné území je využíváno hospodárně, podmínky ochrany nezastavěného území a nezastavitelných pozemků jsou zajištěny.

l) Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu
K návrhu územního plánu obce Kobeřice – změna č. 5 nebyly uplatněny žádné námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch ani námitky zástupců veřejnosti.

 

2. Grafická část odůvodnění
       viz příloha č. 1:  I.  Územní plán obce Kobeřice – změna č. 5
    II.B  Grafická část odůvodnění změny č. 5 územního plánu obce Kobeřice
                  Výkres č. B.8 – Vyhodnocení záboru zemědělského  a lesního půdního fondu,
                                                                    1 : 5000

Poučení:
Proti „Územnímu plánu obce Kobeřice – změna č. 5“, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád).

 


 
    
 

 

 

 


    Hubert Jašek                             Ing. Petr Kraut  
  místostarosta obce                  starosta obce

 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Územní plán obce Kobeřice – změna č. 5 (textová a grafická část návrhu změny č. 5 včetně textové a grafické části odůvodnění změny č. 5)

 

 

 

 

Vydalo Zastupitelstvo obce Kobeřice usnesením č.  22 

Datum vydání:  25. 01. 2010

Nabytí účinnosti: 15. 02. 2010