Denní informace
Dnes je 17.12 2018
Svátek slaví Albína, zítra Daniel

aktuality

Poutní zájezd do SVATÉ ZEMĚ.

Více informací
Úřední deska

Schválený rozpočet na rok 2019

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 51/2018

Více informací

2010-11 Usnesení ZO č. 22 ze dne 25. 01. 2010

Pořadové číslo 2010011.
Usnesení ZO č. 22
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 25. 1. 2010
 
 
 
68/22 ZO schvaluje:
 
1. program jednání ZO
2. návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Krömer, Mgr.Tomáš Kubný
3. ověřovatelé zápisu ve složení Ing. Leoš Chřibek, Ing. Jiří Zlotý
4. prodej obecního pozemku parcela číslo 1929/16 orná půda o výměře 944 m2,
katastrální území Kobeřice ve Slezsku, panu Petru Kubnému a Ing. Martině Žídkové
5.  využití předkupního práva obce Kobeřice na základě Kupní smlouvy, uzavřené
 mezi Obcí Kobeřice a panem Martinem Mrovcem a Veronikou Koschanou,
ve věci prodeje pozemku parcela číslo 1929/6, orná půda o výměře 966 m2, katastrální území Kobeřice ve Slezsku
6. záměr prodeje obecního pozemku parcela číslo 1929/6, orná půda o výměře 966 m2, katastrální území Kobeřice ve Slezsku
7. Dohodu o spolupráci, uzavřenou mezi Obcí Kobeřice a polskou gminou Kobierzyce, v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže, v oblasti kultury, turistiky a sportu
8. předložení žádosti o přidělení dotace z ROP NUTS II MSK – Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura pro akci „Cyklostezsky II Kobeřice“
 
69/22   ZO vydává:
 
1. v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 mSb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy „Územní plán obce Kobeřice – změna č. 5“
 
70/22   ZO bere na vědomí:
 
1.   že proti návrhu „Územního plánu obce Kobeřice – změna č. 5“ nebyly uplatněny žádné námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření ani námitky zástupců veřejnosti
 
71/22   ZO doporučuje:
 
1.   svolat pracovní zasedání zastupitelstva obce Kobeřice ve věci plánované výstavby
Obecního a komunitního centra obce Kobeřice
 
 72/22   ZO pověřuje:
 
1. předsedu Kontrolního výboru obce Kobeřice, Mgr. Tomáše Kubného, svoláním kontrolního výboru a prověřením smluv, uzavřených mezi Obci Kobeřice a Ostravskými stavbami, a. s., ve věci  „Výstavby dvou - tří bytových jednotek nad ZS v obci Kobeřice“
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Kraut                                                                           Hubert Jašek
starosta obce                                                                                místostarosta