Denní informace
Dnes je 22.02 2019
Svátek slaví Petr, zítra Svatopluk

aktuality

Hravé dopoledne v knihovně pro nejmenší děti.

Více informací
Úřední deska

Výzva k vyzvednutí zásilky

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 7/2019

Více informací

307-Usnesení z 10. řádného zasedání ZO Kobeřice

Pořadové číslo 201409.
Usnesení z 10. řádného zastupitelstva obce Kobeřice
ze dne 14. 3. 2012
 
 
26/10   ZO po projednání schvaluje:  
 
1. volbu ověřovatelů zápisu ve složení Ing. Leo Chřibek, Mgr. Anna Tošerová
2. volbu návrhové komise ve složení Ing. Jiří Oberherr, Ing. Marek Vidlák
3. program 10. řádného zastupitelstva obce v doplněném znění – do bodu 13 různé doplnit body:
-   13a Vyjádření o vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem a návrh
     mimosoudního vyrovnání (DPS)
-   13b Odkup pozemku parc. č. 1569/3
-   13c Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
     plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
4. na základě rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnějšího uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu jako zhotovitele pro akci „Čištění a monitoring kanalizace v obci Kobeřice - II etapa“ firmu SEZAKO Prostějov s. r. o. s nejnižší podanou cenovou nabídkou
1,726.730,- Kč bez DPH, celkem 1.989.016,- Kč vč. DPH
5. na základně rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnějšího uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu jako zhotovitele akce „Dětské hřiště a seniorpark v centrálním parku
obce Kobeřice“ firmu Bonita Group Service s.r.o. s nejnižší podanou cenovou nabídkou 432.556,- Kč bez DPH, celkem 519.067,- Kč vč. DPH
6. odkup pozemku parc. č. 1604/4 v k. ú. Kobeřice ve Slezsku za cenu 1.650,- Kč do vlastnictví obce Kobeřice
7. odkup části pozemku z parc. č. 1570/6 o výměře 423 m2 k. ú. Kobeřice ve Slezsku označeném v geometrickém plánu, zpracovaném Ing. Pavlem Kučejou, jako parc. č. 1570/29 do vlastnictví obce Kobeřice za cenu 24.600,- Kč
8.   odkup části pozemku z parc. č. 1520/66 o výměře 314 m2 v k. ú. Kobeřice ve Slezsku označeném v geometrickém plánu, zpracovaném Ing. Pavlem Kučejou, jako parc. č. 1520/77 do vlastnictví obce Kobeřice za cenu 41.650,- Kč
9.   směnu pozemků ve vlastnictví paní Anny Kužílkové, parc. č. 1569/6 a parc. č. 1569/8 o celkové výměře 17 m2 za část pozemku parc. č. 1570/2 ve vlastnictví obce Kobeřice k. ú. Kobeřice ve Slezsku o výměře 17 m2 označeném v geometrickém plánu, zpracovaném Ing. Pavlem Kučejou, jako díl a) pro parc. č. 1570/9
10. nabytí pozemků parc. č. 1798 a 1796/1 k. ú. Kobeřice ve Slezsku do vlastnictví obce Kobeřice
11. znění smluv od dodávce vody, příloha č. 1
12. znění smluv o odvádění odpadních vod pro nemovitosti dopojitelné pouze přípojkou na kanalizační síť vyústěnou na nově budované ČOV dle přílohy č. 2
13. znění smluv o odvádění odpadních vod pro nemovitosti nedopojitelné pouze přípojkou na kanalizační síť vyústěnou na nově budované ČOV dle přílohy č. 3
14. návrh mimosoudního vyrovnání od paní Věry Touškové na odkup jejích podílů obcí Kobeřice za částku 1,550.000,- Kč
15. odkup všech podílů paní Věry Touškové na parcelách č. 316, 317, 318/1 a na budově
č. p. 409 na parc. č. 316 k. ú. Kobeřice ve Slezsku do vlastnictví obce Kobeřice za částku
maximálně 1,550.000,- Kč
16. odkup pozemku parc. č. 1569/3 v k.ú. Kobeřice ve Slezsku do vlastnictví obce Kobeřice za cenu 7.900,- Kč
17. smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi obcí Kobeřice a SMP Net, s.r.o. Ostrava   
 
 
27/10 ZO po projednání neschvaluje:
 
1. odkup části pozemku z parc. č. 1569/1 o výměře 3.448 m2 v k. ú. Kobeřice ve Slezsku označeném v geometrickém plánu, zpracovaném Ing. Pavlem Kučejou, jako parc. č. 1569/14 do vlastnictví obce Kobeřice za cenu 468.650,- Kč
 
  
28/10   ZO pověřuje:
 
1. místostarostu obce Kobeřice Huberta Jaška jednáním ve věci nabytí pozemků parc. č. 1798 a 1796/1 k. ú. Kobeřice ve Slezsku do vlastnictví obce Kobeřice
 
 
29/10   ZO bere na vědomí:
 
1. kontrolu usnesení 9. řádného ZO Kobeřice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lukáš K u b n ý                                                                           Hubert J a š e k
starosta obce                                                                                      místostarosta obce