Denní informace
Dnes je 17.12 2018
Svátek slaví Albína, zítra Daniel

aktuality

Poutní zájezd do SVATÉ ZEMĚ.

Více informací
Úřední deska

Schválený rozpočet na rok 2019

Více informací
Kobeřická televize

Kobeřické minuty 51/2018

Více informací

2010-26 OZV obce Kobeřice č. 2/2010

Pořadové číslo 2010026.

 

OBEC  Kobeřice

 


 

Obecně závazná vyhláška
obce Kobeřice  č. 2/2010

 


  o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti  tupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních    zábav a    diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku


Zastupitelstvo obce Kobeřice se na svém zasedání dne 25. 3. 2010 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b),  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních  a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

 
 

Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních  zábav a diskoték, lze provozovat pouze v době od 12,00 hodin do 2,00 hodin ranních, v období od 1.6. do 30.9. od 8,00 hodin do 4,00 hodin ranních.
Podniky kulturní jako je „ODPUST,  DEN  OBCE,  KOBERTJAM,   HASIĆSKÁ SLAVNOST“  lze provozovat v době od  8,00 hodin do 4,00 hodin ranních.

Podniky  sportovní, jako je „SPORTOVNÍ SLAVNOST“  lze provozovat od  8,00 hodin  
do 4,00  hodin  ranních. 

Čl. 2

Oznamovací povinnost

 

Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 5  dnů před jeho konáním Obecnímu úřadu v Kobeřicích:

       a)   jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště,    
       je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba,
       název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,


        b)   označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně
        údaje  o jeho počátku a ukončení,
        c)   předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
       
        d)  počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
       
        e) údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné         
        moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

 f) údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik
        konat
      
        g) lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li                
        o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,
      
        h) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání   
        akce

        z) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti     
        požární ochrany2),

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 


……………. ………………                                           .......................................
       Ing. Petr K r a u t                                                           Hubert J a š e k
             starosta obce                                                         místostarosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 3. 2010
Sejmuto z úřední desky dne: